Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEŚNI KUMPLE

– obowiązujący od dnia 10.02.2019 r.

1 – DEFINICJE

 1. Sprzedawca – Renata Kluba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Pracownia rękodzieła Klub Art Anima”, ul. Akacjowa 9A, 32-005 Niepołomice, identyfikująca się numerem NIP 6831476688 oraz numerem REGON 360301553, adres e-mail: www@lesnikumple.pl, nr tel. +48 693 998 609;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 3. Strony – Sprzedawca oraz Klient;
 4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lesnikumple.pl, za pośrednictwem którego Klient może nabyć od Sprzedawcy Towary;
 5. Towary – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 6. Konto Użytkownika– panel administracyjny utworzony dobrowolnie przez Klienta na potrzeby rejestracji i realizacji Zamówień w Sklepie, zawierający dane osobowe Klienta podane przez niego w procesie rejestracji;
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 8. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje w Sklepie Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, polegające na wyborze rodzaju i ilości Towaru z asortymentu aktualnie dostępnego na stronie internetowej Sklepu zgodnie z danymi tam zawartymi;
 10. Zamówienie Specjalne – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określi szczegółową i zindywidualizowaną specyfikację rodzajową oraz ilościową produktów, jakie zamierza nabyć od Sprzedawcy, a które to produkty nieprefabrykowane wymagają specjalnego przygotowania i wyprodukowania według ww. specyfikacji Klienta, po uprzedniej wyraźnej akceptacji takiego zamówienia przez Sprzedawcę;
 11. Regulamin – regulamin Sklepu Internetowego, który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Sklep prowadzi internetową sprzedaż wykonanych ręcznie wyrobów tekstylnych.
 3. Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu, składania Zamówień, Zamówień Specjalnych oraz zawierania pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą Umów Sprzedaży – stanowiąc integralną część każdej takiej Umowy Sprzedaży.
 4. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.
 5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Zdjęcia Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu są przykładowe i służą demonstracji konkretnie wskazanych modeli (korzystając z ochrony praw autorskich Sprzedawcy). Mając na uwadze, iż wszystkie Towary Sprzedawcy wykonywane są ręcznie, ich wygląd w rzeczywistości może różnić się od zdjęć znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.
 7. Przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Zamówienia mogą być Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu i dostępne w chwili składania Zamówienia (status dostępności podany jest przy każdym Towarze).
 8. Podane ceny Towarów wyrażone są w polskiej walucie, zawierają podatek VAT i obejmują koszty dostawy, które ustalane są poprzez wybór określonego sposobu dostawy w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 9. Wszelkie akcje promocyjne dotyczące Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym https://lesnikumple.pl/ nie łączą się, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 10. Kontakt ze Sklepem możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00 telefonicznie – pod numerem telefonu +48 693 998 609 oraz mailowo – www@lesnikumple.pl.
 11. Adres korespondencyjny Sklepu to: „Pracownia rękodzieła Klub Art Anima Renata Kluba”, ul. Akacjowa 9A, 32-005 Niepołomice. Adres ten jest jednocześnie adresem siedziby Sprzedawcy, a także adresem na który należy kierować zwroty (z dopiskiem „- dział zwrotów”), przesyłki reklamacyjne oraz gwarancyjne (z dopiskiem „- dział reklamacji”).
 12. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadawanych do niego przez Klientów w opcji „za pobraniem”.

3 – ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Przeglądanie treści znajdujących się na stronie internetowej Sklepu nie wymaga podania jakichkolwiek danych przez Klienta.
 2. Informacje podawane przez Klienta na potrzeby utworzenia Konta Użytkownika oraz przy składaniu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, w szczególności w zakresie danych osobowych Klienta, Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania Zamówienia, a ryzyko zrealizowania Zamówienia przy użyciu danych nieprawdziwych lub nieaktualnych obciąża w całości Klienta. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wskazany przez Klienta adres dostawy Towarów może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Składanie Zamówień nie wymaga uprzedniej rejestracji Konta Użytkownika na stronie internetowej Sklepu.
 5. Utworzenie Konta Użytkownika (Rejestracja) polega na podaniu przez Klienta w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej Sklepu następujących informacji: imienia, nazwiska, adresu email oraz hasła dostępowego i zaznaczeniu pola „Zarejestruj się”. Podanie tytułu, stosowanego w trakcie zwracania się do Klienta oraz daty urodzenia nie jest obowiązkowe.
 6. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy jest po wprowadzeniu przypisanej do danego konta nazwy użytkownika bądź adresu e-mail oraz hasła. 
 7. Konto Użytkownika umożliwia Klientowi dodanie oraz zmianę adresu, na który będą dostarczone przyszłe Zamówienia lub Zamówienia Specjalne, historia oraz szczegóły Zamówień, zarządzanie pokwitowaniami otrzymanymi po anulowaniu Zamówienia oraz zmianę informacji personalnych w tym hasła dostępowego.
 8. Usunięcie Konta Użytkownika możliwe jest w każdym czasie, a odbywa się poprzez przesłanie stosownego żądania na adres mailowy www@lesnikumple.pl.
 9. Usługa Konta Użytkownika świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie.

4 – ZAMÓWIENIA

 1. Składanie Zamówień lub Zamówień Specjalnych możliwe jest przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 2. Złożenie Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego wymaga akceptacji Regulaminu Sklepu, co następuje w chwili ich składania na stronie internetowej Sklepu poprzez zaznaczenie przez Klienta pola oznaczonego treścią „Przeczytałem i akceptuję Regulamin Sklepu”.
 3. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, kompletuje je wybierając Towar, którym jest zainteresowany i dodając go do koszyka (poprzez kliknięcie w przycisk „dodaj do koszyka”). Klient, po skompletowaniu całości Zamówienia, przechodzi do „koszyka”, zawierającego zbiorcze zestawienie wybranych przez siebie Towarów, a następnie dokonuje wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, a także wskazuje dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia. Zatwierdzenie przez Klienta Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny za Towary ujęte w Zamówieniu wraz z kosztem ich dostawy.
 4. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia w sposób przewidziany w ust. 3 niniejszego paragrafu, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, a Umowa Sprzedaży zostaje przez Strony zawarta w sposób wiążący po uiszczeniu przez Klienta całej ceny za zamówiony Towar (za wyjątkiem Zamówień z opcją płatności za pobraniem, przy których do wiążącego zawarcia Umowy Sprzedaży wystarczającym jest potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę).
 5. Zamówienia Specjalne składane są przez Klienta za pośrednictwem poczty e-mail i wymagają szczegółowego uzgodnienia specyfikacji zamawianego Towaru ze Sprzedawcą. Do zawarcia wiążącej Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem dochodzi w tym przypadku po ustaleniu wszystkich istotnych warunków sprzedaży przez Strony takiej transakcji, w szczególności ilości, rodzaju, cech, ceny i terminu wykonania indywidualnie zamawianego Towaru, jednoznacznym potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia Specjalnego do realizacji przez Sprzedawcę na ustalonych warunkach i uiszczeniu całej uzgodnionej ceny przez Klienta na rzecz Sprzedawcy.

5 – REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I ZAMÓWIEŃ SPECJALNYCH

 1. Przez realizację Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego rozumie się nadanie Towaru na adres dostawy wskazany przez Klienta w sposób przez niego wybrany.
 2. Sklep przewiduje nadania i dostawy Towaru do Klienta:
 • Przesyłka kurierska – Inpost;
 • Przesyłka do Paczkomatu – Inpost;
 1. Odbiór osobisty zamówionego Towaru przez Klienta jest możliwy w Sklepie Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 2. Szczegółowe koszty przesyłek, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zostaną wskazane Klientowi w ramach procedury składania Zamówienia, będąc uzależnione od ilości, wagi oraz gabarytów zamawianego przez Klienta Towaru.
 3. Realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zawarcia przez Strony wiążącej Umowy Sprzedaży. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dla Zamówień złożonych po godzinie 13.00 (trzynastej) w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), a także złożonych w soboty, niedziele i święta – będzie liczony od godziny 10.00 (dziesiątej) najbliższego kolejnego dnia roboczego. Przesyłki do klientów są wysyłane od poniedziałku do piątku do godziny 13.00. Sprzedawca zastrzega sobie nadto prawo do wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, przy czym informacja w tym przedmiocie zostanie umieszczona na stronie internetowej Sklepu, zaś taka zmiana terminu realizacji Zamówienia dotyczyć będzie tylko tych Zamówień, które zostaną złożone po opublikowaniu ww. informacji przez Sprzedawcę w sposób, umożliwiający zapoznanie się z nią przez Klienta. Czas realizacji Zamówienia w żadnym przypadku nie będzie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od chwili zawarcia wiążącej Umowy Sprzedaży.
 4. Realizacja Zamówienia Specjalnego nastąpi w terminie indywidualnie ustalonym przez Strony w ramach takiego Zamówienia Specjalnego, a termin ten liczony będzie od chwili zawarcia wiążącej Umowy Sprzedaży – zgodnie z § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Zaleca się, aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Klienta ma obowiązek w obecności doręczyciela/kuriera sporządzić protokół szkody, który wraz ze zgłoszeniem takiej szkody powinien zostać niezwłocznie (nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego) przesłany do Sprzedawcy na adres www@lesnikumple.pl.
 6. Do każdego zrealizowanego Zamówienia Sprzedawca dołącza dowód zakupu w postaci wystawionego przez siebie rachunku.
 7. Zawierając Umowę Sprzedaży, Klient udziela Sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa do zawarcia i realizacji w swoim imieniu umowy o świadczenie usług pocztowych z firmą kurierską lub operatorem pocztowym, której przedmiotem będzie dostarczenie zakupionego Towaru na adres dostawy wskazany przez Klienta. Udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ogranicza w jakikolwiek sposób uprawnień Klienta-Konsumenta, które przysługują mu na mocy obowiązujących przepisów prawa (w szczególności, ma ono znaczenie jedynie dla celów podatkowych Sprzedawcy).

6 – PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione Towary: 
 • Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego (za moment dokonania zapłaty rozumiana będzie chwila wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 • Płatność elektroniczna w postaci przelewu elektronicznego za pośrednictwem firmy PayU
 1. Jeżeli w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego Klient nie dokona zapłaty za Towar, Zamówienie/Zamówienie Specjalne zostanie anulowane, a tym samym Sprzedawca nie ma obowiązku jego realizacji.

7 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów – za wyjątkiem kosztów obciążających Konsumenta, opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, polega na złożeniu przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wobec Sprzedawcy.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest nadanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z oryginałem dowodu zakupu – listem poleconym na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 11 niniejszego Regulaminu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w szczególności prawo to nie przysługuje w przypadku realizacji Zamówień Specjalnych.
 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z powyższego prawa odstąpienia, jest on zobowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić dostarczony mu Towar w stanie niezmienionym na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 11 Regulaminu lub przekazać ten Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. W szczególności, zwrot Towaru może nastąpić łącznie z przesłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy – wraz z oryginałem dowodu zakupu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą, a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupiony Towar, w tym zwrot kosztu dostarczenia Towaru na jego rzecz (z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy wynikających z wybranego przez Konsumenta w Zamówieniu sposobu dostarczenia Towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Warunkiem wypłaty należności, o których mowa w niniejszym ustępie, na rzecz Konsumenta jest zwrotne otrzymanie Towaru przez Sprzedawcę w stanie niezmienionym i nieuszkodzonym.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 8. Zwrot należności Konsumenta, o których mowa w ust. 6. niniejszego paragrafu, nastąpi ze strony Sprzedawcy:

1. w przypadku dokonania przez Konsumenta płatności za zakupiony Towar przelewem bankowym – na rachunek bankowy, z którego przelew taki został dokonany na rzecz Sprzedawcy.

Zwrot taki zostanie dokonany w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego Towaru.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru zwróconego na skutek odstąpienia od umowy, będące wynikiem korzystania z tego Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8 – WYMIANA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

 1. Sklep umożliwia Konsumentom wymianę zakupionego Towaru, w ten sposób, że Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zakupionego Towaru dokonać jego wymiany na inny dostępny w Sklepie.
 2. Koszty wymiany Towaru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu obciążają w całości Konsumenta.
 3. Wymiana zakupionego Towaru odbywa się poprzez niżej opisane, następujące po sobie etapy procedury wymiany:
  1. przesłanie przez Konsumenta na adres e-mail Sprzedawcy w terminie, o którym mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu, wiadomości zawierającej wniosek o wymianę zakupionego Towaru na inny prezentowany na stronie internetowej Sklepu.
  2. potwierdzenie przez Sprzedawcę w zwrotnej wiadomości e-mail skierowanej do Konsumenta, dostępności Towaru, który Konsument chce otrzymać w zamian za Towar już zakupiony (ewentualnie terminu oczekiwania na wyprodukowanie takiego Towaru w przypadku braku jego aktualnej dostępności), a nadto wskazanie przez Sprzedawcę w tej wiadomości e-mail, ewentualnej niezbędnej dopłaty ze strony Konsumenta – tytułem różnicy w cenie Towarów (w przypadku wybrania przez Konsumenta Towaru droższego niż pierwotnie zakupiony) oraz tytułem kosztów dostawy nowo wybranego Towaru do Konsumenta. W przypadku powstania po stronie Konsumenta nadpłaty (cena Towaru wymienianego będzie wyższa niż cena Towaru nowo wybranego przez Konsumenta), nadpłatę taką Sprzedawca zaliczy na poczet kosztów dostawy nowo wybranego Towaru, pomniejszając lub zaspokajając w całości obciążającą Konsumenta z tego tytułu dopłatę – o czym poinformuje Konsumenta w ww. wiadomości e-mail. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nadpłata powstała po stronie Konsumenta nie zostanie wykorzystana w całości w ramach dokonanego przez Sprzedawcę rozliczenia, Sprzedawca zwróci pozostałą nadwyżkę środków finansowych Konsumenta na rachunek bankowy wskazany w „Formularzu wymiany towaru” – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta pierwotnie zakupionego Towaru podlegającego wymianie.
  3. odesłanie przez Konsumenta na adres korespondencyjny Sprzedawcy pierwotnie zakupionego Towaru w stanie niezmienionym i nieuszkodzonym wraz z oryginałem dowodu zakupu tego Towaru, oraz zapłata przez Konsumenta kwoty ewentualnej dopłaty wskazanej przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2) powyżej – z zastrzeżeniem, iż płatność taka może zostać dokonana przez Konsumenta wyłącznie przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy;
  4. nadanie przez Sprzedawcę nowo wybranego Towaru na adres dostawy wskazany przez Konsumenta w wiadomości e-mail. W przypadku nowo wybranego Towaru, którego dostępność została potwierdzona przez Sprzedawcę, termin jego nadania liczony będzie od chwili zwrotnego otrzymania przez Sprzedawcę pierwotnie zakupionego Towaru i zapłaty całej obciążającej Konsumenta dopłaty (wiążącą będzie data zdarzenia późniejszego) – na zasadach określonych w § 5 ust. 5 niniejszego Regulaminu. W przypadku uprzedniego wskazania przez Sprzedawcę braku dostępności nowo wybranego przez Konsumenta Towaru oraz określenia przez Sprzedawcę terminu oczekiwania na jego wyprodukowanie, termin nadania takiego Towaru, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie odpowiednio wydłużony o wskazany przez Sprzedawcę czas niezbędny dla jego wyprodukowania.
 4. Prawo wymiany Towaru na inny nie przysługuje w przypadku realizacji Zamówień Specjalnych.
 5. W przypadku odesłania przez Konsumenta wymienianego Towaru w stanie pogorszonym, wykraczającym poza użycie konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany takiego Towaru na inny. W takiej sytuacji, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o odmowie dokonania wymiany nadesłanego Towaru z ww. przyczyn i odeśle go  zwrotnie na adres Konsumenta wskazany w wiadomości e-mail na jego koszt. W przypadku uprzedniej zapłaty przez Konsumenta ewentualnej dopłaty na poczet uzupełnienia ceny nowo wybranego Towaru i kosztów jego dostawy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi powstałą nadwyżkę po pomniejszeniu jej o koszty odesłania pierwotnie zakupionego Towaru, którego wymiany odmówiono na podstawie niniejszego ustępu.

9 – RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU

 1. Sprzedawca sprzedaje Towary bez wad oraz odpowiada wobec Klienta za wady sprzedawanego Towaru na zasadach rękojmi przy sprzedaży określonych w Kodeksie cywilnym – z zastrzeżeniami wynikającymi z kolejnych ustępów niniejszego paragrafu.
 2. Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku, gdy Klient nabywa Towar w celu bezpośrednio związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie nabywa Towaru jako Konsument), na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego – odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do tego Klienta jest wyłączona.
 4. Reklamacja Klienta dotycząca wad Towaru winna zostać złożona przez osobę uprawnioną w formie pisemnej – listem poleconym (na adres korespondencyjny Sprzedawcy) lub elektronicznej (na adres e-mail Sprzedawcy) – w miarę możliwości niezwłocznie po wykryciu wady przez Klienta. Preferowaną formą zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę jest forma elektroniczna.
 5. Reklamacja Klienta winna zostać złożona wraz z kopią dowodu zakupu oraz zawierać:
  1. datę sporządzenia reklamacji;
  2. imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację;
  3. datę zakupu i rodzaj zakupionego Towaru;
  4. kopię dowodu zakupu;
  5. przedmiot oraz uzasadnienie reklamacji;
  6. wskazanie żądania Klienta;
  7. ewentualne dokumenty dodatkowe (np. dokumentację fotograficzną wady);
  8. wykaz załączonych dokumentów;
  9. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji;
 6. Reklamacja złożona przez osobę nieuprawnioną, traktowana będzie jako niewniesiona.
 7. Sprzedawca udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dokonanie oględzin reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę, termin 14 (czternastu) dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację liczony jest od daty otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę. O potrzebie dokonania oględzin reklamowanego Towaru Sprzedawca poinformuje Klienta w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania jego reklamacji.
 8. Za datę otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę uznaje się – w przypadku reklamacji złożonych w formie pisemnej, datę odebrania przesyłki listownej przez Sprzedawcę, zaś w przypadku reklamacji złożonych w formie elektronicznej, datę potwierdzenia odbioru wiadomości e-mail przez Sprzedawcę.
 9. W każdym przypadku zgłoszenia reklamacji, wysłanie Towaru przez Klienta do Sprzedawcy, winno być uprzednio uzgodnione ze Sprzedawcą, i za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu (potrzeba oględzin), nie powinno być dokonane przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji. W szczególności Sprzedawca nie jest zobowiązany i nie będzie odbierał przesyłek zawierających reklamowany Towar, nadanych przez Klienta bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedawcą, w tym w opcji „za pobraniem”.
 10. W przypadku przesłania reklamowanego Towaru przez Klienta celem dokonania jego oględzin przez Sprzedawcę i nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji (uznania reklamacji za niezasadną), Sprzedawca niezwłocznie odeśle Towar na koszt Klienta pod adres wskazany w zgłoszonej reklamacji.
 11. W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji, Sprzedawca pokryje koszty reklamacji, w tym koszty dostarczenia przez Klienta wadliwego Towaru na adres korespondencyjny Sklepu (zwróci koszty pokryte w tym zakresie przez Klienta) – z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku, gdyby w wyniku zmiany państwa położenia zakupionego przez Klienta Towaru, koszty jego dostarczenia do Sprzedawcy były wyższe, niż gdyby nabyty Towar pozostał w państwie jego pierwotnej destynacji, Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dostarczenia wadliwego Towaru do Sprzedawcy do wysokości kosztów, jakie należne byłyby mu w przypadku nadania Towaru z państwa pierwotnej jego destynacji.

10 – DANE OSOBOWE  

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach procesu rejestracji, tworzenia i obsługi Konta Użytkownika, składania Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych Klienta jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, adres dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), telefon kontaktowy.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie składanych Zamówień lub Zamówień Specjalnych, a także na potrzeby świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną związanych z korzystaniem ze Sklepu, w szczególności z założeniem i obsługą Konta Użytkownika. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
 4. Klient przekazuje Sprzedawcy swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niewskazanie określonych danych osobowych uniemożliwia skuteczne złożenie Zamówienia oraz jego realizację.
 5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego danych osobowych, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli Klient nie uregulował wszelkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu przez Klienta dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta doręczycielowi (firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu) w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Towarów.

11 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Sklepu. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w treści komunikatu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Nieważność któregokolwiek z postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych jego postanowień, które pozostają w pełni w mocy, ani też nie powoduje nieważności zawartej przez Strony Umowy Sprzedaży.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierane są w języku polskim.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, mogące wyniknąć na tle realizacji zawartej Umowy Sprzedaży, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem, mogące wyniknąć na tle realizacji zawartej Umowy Sprzedaży, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2018 r.